Orskaagbaan

de ORS Cluster Kaagbaan bestaat uit 

*Stichting Dorpsbelangen Kudelstaart Het behartigen van de belangen van bewoners van Kudelstaart door het streven naar een optimale situatie van de leefbaarheid met betrekking tot MENS en MILIEU in de ruimste zin van het woord.

KIESMAN: Theo Bergonje


PROFIEL: Theo is werkzaam als accountmanager Future Center bij Rijkswaterstaat te Utrecht.
Als voormalig bestuurder van de Dorpsraad Kudelstaart wil hij heel graag meedenken, adviseren en participeren in de toekomstige ontwikkeling van Schiphol in een zo goed mogelijke samenhang met de leefbaarheid van de omgeving

 *Buurtvereniging Ons Aller Belang Vereniging behartigt sinds 1945 de belangen van de bewoners van de Uiterweg.

 KIESMAN: Klaas Joren 
PROFIEL: Klaas Joren is 66 jaar, is al heel lang bestuurder van onze vereniging waarvan minimaal 15 jaar als voorzitter. Hij is geworteld in de lokale gemeenschap en spreekt regelmatig veel met andere bewoners. Hij heeft een seringenkwekerij op de Uiterweg. 

 *Wijkraad de Dorper De vereniging heeft ten doel de belangen in de breedste zin te behartigen van de bewoners van de woningen in het Centrum van de gemeente Aalsmeer.

KIESMAN: T.S.A. de Geus 
FUNCTIE: Voorzitter van wijkraad De Dorper.
PROFIEL: De heer de Geus is gepensioneerd politie-inspecteur. Hij heeft 13 jaar in de beveiliging van de burgerluchtvaart op Schiphol gewerkt en is als bewoner van Aalsmeer zeer betrokken bij de ontwikkelingen van Schiphol.Stichting

*Wijkraad Hoofdddorp-Oost De primaire doelstelling van de wijkraad is het scheppen en onderhouden van zodanige omstandigheden en voorzieningen voor en door bewoners dat de leefsituatie voor de bewoners zo gunstig mogelijk wordt ( Statuten art. 2 lid a.) Evident is voor deze wijk dat het belang van de bewoners in deze dichtst bij Schiphol-Centrum gelegen woonwijk ligt bij alles dat op en rond Schiphol wordt ontwikkeld, zeer groot is. Dit in het bijzonder op het gebied van de leefomgeving en de werkgelegenheid op Schiphol en in de regio.

NAAM: G.J. Resoort
PROFIEL: De heer Resoort is geboren op 03-10-1942. Was werkzaam bij KLM van 1961 tot pensionering in 2002 in verschillende leidinggevende functies. 15 jaar buitenland ervaring. De laatste functie was manager Aerospace Services Operations Schiphol Hub.
2009 – 2013: Lid bewonersraad;
2009 – 2010: Lid actiegroep 380kV tegen de route langs Weg om de Noord en langs de Polderbaan op basis van vliegveiligheid;
2013–heden: Bestuurslid, (woordvoerder/vertegenwoordiger bij afwezigheid van de voorzitter)

*Stichting Wijkraad Getsewoud

Wijkraad Getsewoud behartigt de belangen van de ruim 17.000 bewoners in de nieuwbouwwijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. Belangrijke doelstellingen zijn: het bevorderen van de leefbaarheid, het bevorderen van participatie, het informeren van de bewoners en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid en andere organisaties.

Een onderdeel van de wijkraad is het Activiteitenteam Getsewoud dat zorgt voor leuke activiteiten evenementen in de wijk.
KIESMAN: Ger van der Pluijm
PROFIEL: Ger heeft een juridische achtergrond en woont sinds 2002 in de wijk Getsewoud Noord van Nieuw Vennep. Hij was tot mei 2014 Senior IT Manager Technology bij PwC (PricewaterhouseCoopers). Daarnaast is hij voorzitter van VvE Residence Nabucco en bestuurslid van de Wijkraad Getsewoud. Reeds in de jaren 70 was Ger vanuit de EVO betrokken bij het oplossen van de hinderproblematiek van de luchthaven Rotterdam mede door zijn logistiek achtergrond en zijn kennis van het internationaal handels- en transportrecht. Als inwoner van Nieuw Vennep is Ger sterk geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond Schiphol en de effecten op de woon- en werkomgeving.

*Vlieglawaai Lisse Onze organisatie stelt zich ten doel om een rechtvaardiger spreiding van vliegverkeer over de regio rondom Schiphol te realiseren dan nu het geval is.

KIESMAN: Geert Plas

*Belangenbehartiging Vliegverkeer Schiphol voor Vereniging Dorp Vijfhuizen KIESMAN: Willem-Jan Vroom

*Belangenbehartiging Vliegverkeer Schiphol voor de wijk Stellinghof in Vijfhuizen. Belangenbehartiging Vliegverkeer Schiphol voor de wijk Stellinghof in Vijfhuizen in de breedste zin van het woord.

KIESMAN: Ton Overgaag

*Vereniging Dorpsraad Kaag-Buitenkaag Belangenbehartiger van de bewoners van de dorpen Kaag (Gemeente Kaag en Braassem) en Buitenkaag (Gemeente Haarlemmermeer).

NAAM: Chris Muller
FUNCTIE: secretaris Dorpsvereniging Kaag-Buitenkaag

*Wijkraad Graan voor Visch vertegenwoordigd door Groep “Schiphol-WatchersJa, wij steunen het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bij hun pleidooi richting Luchthaven Schiphol voor opheffing van de uitvliegroute tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Opheffing van deze uitvliegroute betekent dat een groot deel m.n. een deel van Hoofddorp en Nieuw Vennep wordt ontlast van geluidshinder! Voorts bepleiten wij het gebruik van de Kaagbaan uitsluitend voor landende vliegtuigen!

KIESMAN/VROUW: Karen Dresselhuis
PROFIEL: Als bewoner sinds 1977 van de Piratenwijk te Hoofddorp ben ik gewend aan de geluiden van Schiphol. Sinds de start van de Pilot 3b in oktober 2007 is er een toename van geluidsoverlast van vliegtuigen, m.n. in het oostelijk en zuidelijk deel van Hoofddorp. Reden voor een aantal bewoners van de Piratenwijk om de koppen bij elkaar te steken en begin 2008 een brief te sturen aan het gemeentebestuur van Haarlemmermeer. Op 14 april 2008 ontvingen wij antwoord op onze brief waarin o.a. het volgende wordt gesteld; ik citeer:
"in de nota "Inzet Haarlemmermeer t.b.v. (middel)lange termijn ontwikkeling Schiphol" die op 20 februari 2008 door ons College is vastgesteld, hebben wij met betrekking tot de uitvliegroute tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep gepleit voor opheffing van deze route. Opheffing betekent dat een groot gebied (m.n. in een deel van Hoofddorp en Nieuw Vennep) wordt vrijgespeeld van hinder. Dit Collegestandpunt is in de raadsvergadering van 6 maart 2008 door een grote meerderheid van de Raad ondersteund." Einde citaat.
In het Haarlems Dagblad van vrijdag 24 oktober 2008 wordt dit streven van het gemeentebestuur van Haarlemmeer nogmaals bevestigd. De kop van het artikel luidt: 'Vliegroute tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep helemaal schrappen'.
Naar aanleiding van dit Collegestandpunt zijn de "Schiphol-watchers" opgericht en is er een handtekeningenactie gestart ter positieve ondersteuning ervan.
Rond 300 gezinnen uit de zuidelijke helft van Hoofddorp steunen onze activiteiten; namen, adressen en handtekeningen zijn aan de toenmalige wethouder van Schipholzaken, de heer Bezuijen, overhandigd. Wij hebben de achterliggende 7 jaar samen met een groepje bewoners van onze wijk de ontwikkelingen van Schiphol nauwlettend gevolgd en in deze periode alle bijeenkomsten m.b.t. Schiphol bijgewoond. Ondanks uitspraken van o.m. minister Netelenbos en nu van de heer Alders dat de limiet nu echt bereikt is, ziet het er naar uit dat het aantal vliegbewegingen t.z.t. weer zal worden opgerekt. Wat ons betreft, als bewoners van Hoofddorp, zijn de grenzen nu echt bereikt aan wat er aan geluidsoverlast geaccepteerd kan worden.

*Hinderbeperking Binnengebied Kaagbaan Het doel van de vereniging is het beperken van de nadelige gevolgen van de Luchthaven Schiphol voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van ’t Kabel en Rijnlanderweg. Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners. De vereniging richt zich primair op de gevolgen van de starts en landingen van de Kaagbaan.

KIESMAN: J.Schreurs
PROFIEL: Woont en werkt sinds 1986 In buurtschap ’t Kabel te Nieuw-Vennep ( het binnengebied Kaagbaan grenswaarde 58db(A) Lden contour )
Is bereid zich in te zetten voor de bewonersbelangen voor de cluster Kaagbaan binnengebied.
Aandachtspunten zijn:
- Het streven om de hinder (overlast) zo klein mogelijk te houden.
- De woon-en leefomgeving in de regio waar mogelijk te verbeteren, indien niet mogelijk dan trachten naar oplossingen te zoeken.
- Voor bewoners onder en nabij de vliegpaden en boven de 75dB(A,) onderzoek laten doen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s ten gevolge van geluid en uitstoot.
- Samenwerken met vertegenwoordigers binnen de cluster Kaagbaan waarbij we moeten kijken naar de gezamenlijke belangen van binnen en buitengebied.

*Stichting Dorpsbelangen Burgerveen Belangenbehartiging van de inwoners van Burgerveen in de breedste zin des woords. 


KIESMAN: Arnoud Hendriks
PROFIEL: Woon sinds 32 jaar in Burgerveen onder de Kaagbaan. Werkzaam geweest in de gezondheidszorg zowel inhoudelijk als op management niveau. Gewerkt als inhoudelijke adviseur bij een grote zorgverzekeraar. Sinds 3 jaar lid van de Dorpsraad Burgerveen . Schiphol is een niet weg te denken bedrijf in de regio wiens bedrijfsvoering gevolgen heeft op een groot gebied buiten haar eigen bedrijfsterrein. De gevolgen moeten open en eerlijk gecommuniceerd worden met de omgeving en er zal regelmatig een afweging vragen hoe lusten en lasten verdeeld moeten worden. De omgevingsraad is daarvoor het wettelijk instrument.
Als een van de bewoners en als vertegenwoordiger van "leden' die de lijst ondertekend hebben wil ik een bijdrage leveren in de afwegingen die gemaakt moeten worden rond de bedrijfsvoering in relatie tot de effecten die deze op de omgeving hebben.

*BewonersCommissie Verzetsheldenwijk Hoofddorp De BewonersCommissie behartigt de belangen van de bewoners in de Verzetsheldenwijk en omgeving in Hoofddorp bij
1) eigenaars/verhuurders van de woningen in de wijk
2) overheden en andere partijen inzake leefbaarheid,welzijn, parkeren en verkeer

KIESMAN: H. Lamers
PROFIEL: Ben al langere tijd geïnteresseerd in de ontwikkelingen van Schiphol, zoals de groei naar Airport city, de stedenbouwkundige aspecten en de invloed op omgeving, natuur, bedrijven en bewoners.

*Stichting Dorpsraad Abbenes De stichting heeft ten doel het behartigen van het algemeen belang en het welzijn van de inwoners van Abbenes.

KIESMAN: Maarten den Ouden
PROFIEL: Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en registeraccountant. In zijn woonplaats Abbenes heeft hij zich al eerder bezig gehouden met het vliegverkeer van en naar de Kaagbaan en aandacht gevraagd voor de belangen van bewoners van Haarlemmermeer-zuid. Hij was als manager Interne Controle en manager Interne Accountantsdienst o.a. lid van de managementteams van Postbank NV en Postkantoren BV.

*Stichting Wijkraad Floriande (Hoofddorp) 

De Stichting Wijkraad Floriande is bij notariële akte opgericht op 19-04-2007 met als doel: “het in overleg met de bewoners en andere belanghebbenden in stand houden c.q. verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de wijk .” De ontwikkeling van Schiphol en de inbedding daarvan in de omgeving vormt een wezenlijk onderdeel daarvan.

De stichting is door de Gemeente Haarlemmermeer bij convenant erkend met het doel om de intermediaire functie te bevorderen tussen de inwoners en het gemeentebestuur en de algemene belangenbehartiging te verzorgen richting gemeentebestuur.

De stichting is sedert 25-01-2009 lid van de Vereniging Gezamenlijke Platforms Schiphol (V.G.P.).

KIESMAN: Fred F. van Delden
PROFIEL: Sedert 01-09-2006 met functioneel leeftijdsontslag na een 35 jarige loopbaan bij de Politie Haaglanden. Mede oprichter van de Stichting Wijkraad Floriande, de eerste vier jaar penningmeester en daarna secretaris. Sedert 25-01-2009 vertegenwoordiger van deze wijkraad in de V.G.P

*Stichting Dorpsraad Zwaanshoek Het behartigen van de algemene en de collectieve belangen van de inwoners of van bepaalde groepen van inwoners van Zwaanshoek, onder meer op het terrein van woon -en leefmilieu, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn, cultuur, recreatie en jeugd- en jongerenwerk.

KIESMAN: W. Kruyt
FUNCTIE: Voorzitter Dorpsraad Zwaanshoek

*Dorpsraad Nieuw-Vennep De stichting heeft als doel bijdragen te leveren aan het behoud en de verbetering van een aantrekkelijke en gezonde woon-, werk- en leefomgeving van de bevolking van Nieuw-Vennep en buurtschap 't Kabel, waaronder begrepen aspecten van volksgezondheid, drugsbeleid en (concrete) stedenbouwkundige en/of planologische belangen, aangaande onder meer verkeersveiligheid en/of verkeersdruk en verkeersontsluitingen, tevens aspecten van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, cultuur, recreatie, welzijn, historie, veiligheid, groen en/of openbare werken en jeugd, tevens het bevorderen van activiteiten en het vergroten van het saamhorigheidsgevoel alsmede alle overige aangelegenheden van algemeen nut, economie, welzijn en cultuur, in de meest ruime zin van het woord.
Namens de stichting heeft een afgevaardigde twee jaar deelgenomen in VGP

KIESMAN P.R.Bootsman
PROFIEL: Schiphol heeft een enorme impact op de leefomgeving van ons dorp. Door de ingewikkelde wet- en regelgeving is het moeilijk om alles nog te kunnen bevatten. Samenwerken met andere organisatie is dan ook een pre om Schiphol te helpen herinneren en te houden aan hun afspraken.
De groei van Schiphol onder het mom van banenmotor mag nooit een blanco cheque zijn om maar te doen wat zogenaamd "goed" voor ons is. Dat kan alleen als bewoners serieus gehoord worden met in onze achtertuin de Kaagbaan.

*Werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord”/ Leimuiden Oost 

 

De Werkgroep zet zich sinds 2009 in, om te komen tot vliegtuiggeluid hinderbeperkende maatregelen binnen de gemaakte adviezen van het Aldersakkoord.

De werkgroep participeert in:
• VGP Vereniging Gezamenlijke Platforms
• Werkgroep Gebruiksprognose (Sector /Schiphol/Min. I&M)
• Werkgroep Luchtruimvisie (Min. I&M)
• Klankbordgroep Informatie BAS (Luchtverkeersleiding Nederland)
• Werkgroep Hinderbeperkende Maatregelen (Adviserend Alderstafel)

Wil je lid worden van deze organisatie? Neem dan contact op met deze organisatieKIESMAN: Rob Loekenbach
FUNCTIE: Oprichter en voorzitter van de werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” sinds 2009
PROFIEL: Door participatie in diverse “Schiphol” werkgroepen (wo. Luchtruim Visie, Gebruiksprognose) heeft hij een brede kennis opgebouwd van de diverse aspecten in het Schiphol dossier.
Respect en vertrouwen zijn voor hem belangrijke ingrediënten voor een constructieve samenwerking binnen de ORS.
Bij de toekomstige ontwikkelingen aangaande Schiphol is het zoeken naar een balans tussen de economische expansie drift en de leefbaarheid in de omgeving, de grote uitdaging.
In dat kader vindt Rob het belangrijk dat de gevolgen voor bewoners van veranderingen in m.n. vliegpatronen ook getoetst worden aan de realiteit, (geluid meten en geluid berekenen, radartracks en daadwerkelijk gevolgen routes)
Voor 2009 was Rob werkzaam in diverse management- en consultancy functies bij een internationale Nederlandse Bank.
Werkgroep

*“Geluidshinder Kaag en Braassem Noord”/ Leimuiden West De werkgroep zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid.


KIESMAN: Rob Loekenbach
PROFIEL: Sinds 2009 nauw betrokken bij de ontwikkeling van Schiphol.

*Werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” 

 

De Werkgroep zet zich sinds 2009 in, om te komen tot vliegtuiggeluid hinderbeperkende maatregelen binnen de gemaakte adviezen van het Aldersakkoord.

De werkgroep participeert in:
• VGP Vereniging Gezamenlijke Platforms
• Werkgroep Gebruiksprognose (Sector /Schiphol/Min. I&M)
• Werkgroep Luchtruimvisie (Min. I&M)
• Klankbordgroep Informatie BAS (Luchtverkeersleiding Nederland)
• Werkgroep Hinderbeperkende Maatregelen (Adviserend Alderstafel)

Wil je lid worden van deze organisatie? Neem dan contact op met deze organisatie.KIESMAN: Rob Loekenbach
FUNCTIE: Oprichter en voorzitter van de werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” sinds 2009
PROFIEL: Door participatie in diverse “Schiphol” werkgroepen (wo. Luchtruim Visie, Gebruiksprognose) heeft hij een brede kennis opgebouwd van de diverse aspecten in het Schiphol dossier.
Respect en vertrouwen zijn voor hem belangrijke ingrediënten voor een constructieve samenwerking binnen de ORS.
Bij de toekomstige ontwikkelingen aangaande Schiphol is het zoeken naar een balans tussen de economische expansie drift en de leefbaarheid in de omgeving, de grote uitdaging.
In dat kader vindt Rob het belangrijk dat de gevolgen voor bewoners van veranderingen in m.n. vliegpatronen ook getoetst worden aan de realiteit, (geluid meten en geluid berekenen, radartracks en daadwerkelijk gevolgen routes)
Voor 2009 was Rob werkzaam in diverse management- en consultancy functies bij een internationale Nederlandse Bank.

*Wijkraad Katwijk-Noord De wijkraad heeft als doel:
Een bijdrage te leveren aan het in standhouden en versterken van de identiteit en herkenbaarheid van de eigen kern.
Het vervullen van een klankbordfunctie en signaleringsrol met betrekking tot:
- ontwikkelingen van en in de kern
- de leefomgeving in de kern
- de veiligheid in de kern
- alle overige aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen, recreëren en veiligheid.

KIESMAN: Dem Graaff

*Vereniging Waardeiland De Statuten van de Vereniging Waardeiland (VWE) omschrijven het doel van de vereniging als: het behartigen van de gezamenlijke woon- en leefbelangen van bewoners van het Waardeiland.
Om dit te bereiken kan de vereniging de navolgende acties ondernemen:
- Het verstrekken van informatie aan leden en aspirant leden,
- Het voeren van overleg met instanties, groepen of personen die zich bezig houden met de woon- of leefomgeving van het Waardeiland,
- Het bewaken van de planologische visie over het stadsdeel Waardeiland,
- Het fungeren als aanspreekpunt ten behoeve van plannen van de gemeente of provincie
- Het indienen van verzoek- of bezwaarschriften in verband met het bovenstaande
Daarnaast wil de vereniging het saamhorigheidsgevoel van de bewoners van het Waardeiland als community bevorderen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten.
Behalve het organiseren van gezamenlijke activiteiten wil de vereniging faciliteren dat bewoners elkaar weten te vinden voor hulp, sport, en andere bezigheden.KIESMAN: Mr. A. Kroon
PROFIEL: Fiscaal jurist, voorheen werkzaam in de financiële sector. Thans incidenteel werkzaam als ZZP er op interim basis.

*Vlieglawaai Lisse Onze organisatie stelt zich ten doel om een rechtvaardiger spreiding van vliegverkeer over de regio rondom Schiphol te realiseren dan nu het geval is.

KIESMAN: Geert Plas

*Oestgeest Zonder Vlieghinder-3 

OZV-3 is een regionale belangengroep van mensen die zich verzetten tegen het lawaai van vliegtuigen boven de gemeenten in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek: Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom.

Wij laten niet alles over ons heenkomen. OZV-3 neemt als onafhankelijke vereniging deel aan de verkiezingen voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en wil samenwerken met alle bewonersgroepen om een sterke en eensgezinde ORS-bewonersdelegatie tot stand te brengen.

KIESMAN: Matt Poelmans

Oestgeest Zonder Vlieghinder-2

OZV-2 is een regionale belangengroep van mensen die zich verzetten tegen het lawaai van vliegtuigen boven de gemeenten in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek: Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom.

Wij laten niet alles over ons heenkomen. OZV-2 neemt als onafhankelijke vereniging deel aan de verkiezingen voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en wil samenwerken met alle bewonersgroepen om een sterke en eensgezinde ORS-bewonersdelegatie tot stand te brengen.

KIESMAN: Matt Poelmans

 Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) 

OZV is een regionale belangengroep van mensen die zich verzetten tegen het lawaai van vliegtuigen boven de gemeenten in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek: Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp,Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom.

Wij laten niet alles over ons heenkomen. OZV neemt als onafhankelijke vereniging deel aan de verkiezingen voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en wil samenwerken met alle bewonersgroepen om een sterke en eensgezinde ORS-bewonersdelegatie tot stand te brengen.

Wil je lid worden van deze organisatie? Ga dan naar de website van deze organisatie.

KIESMAN: Matt Poelmans
FUNCTIE: CROS Clustervertegenwoordiger Zuidwest, CROS Bewonersvertegenwoordiger Oegstgeest en Voorzitter Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV)
PROFIEL: De heer Poelmans is kiesman voor de vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV).

De vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) stelt haar voorzitter Matt Poelmans kandidaat als clustervertegenwoordiger voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS-cluster Kaagbaan). Poelmans is op dit moment lid van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en vertegenwoordigt daar de belangen van de inwoners uit de gemeenten in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek. In die rol heeft hij ruime ervaring opgedaan met het Schipholbeleid. Eerder was hij actief in het openbaar bestuur als gemeenteraadslid, wethouder en Statenlid. In zijn huidige adviespraktijk voert hij diverse projecten uit op het gebied van bewonersparticipatie en internetconsultatie.
De vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) is een van de bewonersorganisaties die zich heeft geregistreerd voor de ORS-cluster Kaagbaan. Zij is voortgekomen uit het Oegstgeester burgerinitiatief Genoeg Vluchten dat in 2009 is overgegaan in de actiegroep Oegstgeest Ziet Ze Vliegen. Sindsdien heeft OZV zich steeds meer ontwikkeld als een regionale belangengroep voor de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. OZV neemt als onafhankelijke bewonersgroep deel aan de verkiezingen voor de ORS en wil samenwerken met alle bewonersgroepen om een sterke en eensgezinde ORS-bewonersdelegatie tot stand te brengen.